Coronavirus (COVID-19)

Vrijdag 27 maart 2020 - 11 uur

AZ Sint-Maarten informeert de media via een wekelijkse persmededeling over evoluties en de organisatie in de strijd tegen het coronavirus (COVID-19).

De maatregelen in AZ Sint-Maarten worden gecoördineerd door Coördinatiecel ziekenhuisnoodplan (CCZ). Deze cel staat onder leiding van de algemeen directeur en wordt ondersteund door acht operationele cellen van waaruit we de specifieke werking van het ziekenhuis organiseren: Medisch, Zorg, Personeel, Logistiek, facilitair en technisch, Administratief, ICT, Communicatie en Spoedgevallen. De CCZ komt dagelijks samen, zeven dagen op zeven. Hiermee spelen we in op de dagelijks wijzigende realiteit, willen we anticiperen op wat komen gaat en onze organisatie aanpassen om COVID-19 patiënten op te vangen in de best mogelijke omstandigheden voor patiënt en ziekenhuismedewerker.

Samen met deze maatregelen stellen we alles in het werk om patiënten die met andere (dringende) aandoeningen of noodzakelijke ingrepen en therapieën op ons beroep doen, even kwaliteitsvol te helpen. Hiervoor werden onze diensten en de medische en verpleegkundige organisatie opgesplitst in COVID-19 en niet-COVID-19-patiënten op de spoedgevallen, intensieve zorgen en verblijfsafdelingen.

Evolutie coronagevallen

Op vrijdag 27/3 – 9.00 zijn 39 patiënten met bevestigde Corona-besmetting opgenomen in AZ Sint-Maarten, waarvan 11 op intensieve zorg en 6 beademd. Er waren geen overlijdens en 3 patiënten werden in de voorbije week ontslagen. We merken een sterke toename (cfr. 19 patiënten een week geleden), maar vooral een sterke toename van ernstig zieke patiënten waarvoor intensieve zorg nodig is. We willen patiënten die symptomen vertonen ook uitdrukkelijk oproepen om tijdig hun huisarts te contacteren waarna i.g.v. een positieve test de therapie sneller kan opgestart worden. Dit kan een opname op intensieve zorg (vaak twee tot drie weken) mogelijks vermijden.

Sinds 29 februari 2020 testte ons ziekenhuis in totaal 569 stalen op COVID-19. 433 stalen waren negatief, 126 stalen positief.

Aparte trajecten op spoedgevallen voor COVID-19 en andere spoedgevallen

Naast de fysieke scheiding van de patiëntenstromen en behandelboxen, werkt de medisch- en verpleegkundige spoed-equipe met een uitgebreid en opgesplitst team voor met COVID-19 verdachte spoedgevallen enerzijds en andere spoedgevallen anderzijds. Op de hospitalisatie-eenheid spoed (HES) verblijven met COVID-19 verdachte spoedopnames tot het resultaat gekend is en stromen bij positieve test door naar de COVID-eenheid. Indien negatief stromen ze door naar de afdeling en blijven 48 uur in isolatie waarna ze opnieuw getest worden. In geval van een positieve test stromen ze door naar de COVID-eenheid. Met deze organisatie kunnen we onze ‘Corona-spoedpatiënten’ op een vlotte en veilige wijze opvangen naast de ‘klassieke’ spoedgevallenwerking.

De samenwerking van de dienst spoedgevallen met het naastgelegen Coronapunt huisartsen is nu zo’n tien dagen operationeel. Ongeveer 10% van de patiënten die gezien worden door het Coronapunt huisartsen, stroomt door naar spoedgevallen voor verder onderzoek en eventuele opname in het ziekenhuis.

‘COVID-verpleegeenheden’ afgescheiden van de andere verpleegeenheden - groei van aantal bedden volgt de noden

Op de COVID-verpleegeenheden worden enkel bevestigde besmette COVID-19 patiënten verpleegd. Deze verpleegeenheden zijn functioneel afgescheiden van de rest van het ziekenhuis en beschikken over eigen, dedicated, apparatuur om de verspreiding van het coronavirus maximaal te minimaliseren (EKG- en echo-toestel, endoscopietoren, bloedgastoestel). Op deze wijze streven we ernaar dat COVID-19 opgenomen besmette patiënten niet vermengd worden met de andere patiënten en kunnen we de verpleeg- en medische organisatie op de meest kwalitatieve wijze verzekeren.

Er zijn vandaag twee ‘COVID’ verpleegeenheden operationeel, samen capaciteit van 48 bedden. Zodra de nood er is kunnen we onmiddellijk opschalen met een derde COVID-verpleegafdeling van 30 bedden. Zo nodig kunnen we verder uitbreiden.

Op de intensieve zorg COVID-eenheid is vandaag een capaciteit van 14 bedden voor corona-patiënten in werking. Ook hier kunnen we in functie van de noden snel opschalen met een bijkomende COVID-eenheid intensieve zorg van maximaal 12 bedden. Op dat moment zullen we voor de niet-coronapatiënten de intensieve zorg-capaciteit verzekeren op een aparte dienst in het ziekenhuis.

Aangepaste medische en verpleegkundige staffing voor COVID-eenheden

Vanuit de vrijgekomen tijd door uitstel van de niet-dringende behandelingen werd een grote groep artsen geheroriënteerd naar de COVID-eenheden. Vanuit de uitgestelde OK-activiteit ondersteunen anesthesisten de intensivisten op de eenheden intensieve zorg.

Zowel voor de COVID-verpleegeenheden als intensieve zorg voorziet het ziekenhuis in een extra verpleegkundige staffing. Dit is nodig omwille van de extra veiligheidsmaatregelen (toegangscontrole, omkleedprocedures). Daarnaast vragen al deze patiënten een continu verhoogd verpleegkundig toezicht en bijzondere verpleegkundige zorg.

Verpleegkundigen worden verder ondersteund door medewerkers van sociale dienst en psychologen om patiënten en familie psychosociaal te begeleiden waar nodig. Zij ontlasten artsen/verpleegkundigen maximaal van deze taken. Hiermee kunnen we ook beter inspelen op de noden van patiënt en familie.

Verder leveren vele andere ziekenhuismedewerkers zoals schoonmaak, magazijn, logistiek, administratie, … een onontbeerlijke directe of indirecte bijdrage aan de opvang van Corona-patiënten.

Mentaal welbevinden van onze medewerkers: vinger aan de pols

De coronapandemie zorgt voor heel wat onzekerheid: hoe lang zal dit duren, hoe lang blijven bijzondere maatregelen geldig, loop ik het risico op besmetting wanneer ik op spoed of op een COVID-eenheid ga poetsen of materiaal ga leveren, … De onzekerheid en de soms bijhorende angst dat dit met zich meebrengt is heel normaal.

Als ziekenhuis helpen we medewerkers in het omgaan met deze bijzondere situatie door het corona-ondersteuningsteam voor medewerkers laagdrempelig toegankelijk te maken, door het team ter plekke te sturen om leidinggevenden en teams te ondersteunen waar nodig, door medewerkers maximaal te voorzien van informatie en tips in omgaan met deze Corona-crisis. Dit gaat van informatie op ons intranet tot persoonlijke gesprekken.

Beschermend materiaal

Voorraden van beschermingsmiddelen voor onze medewerkers worden nauwgezet gemonitord. Ook medische verbruiksmaterialen voor beademingstoestellen en specifieke medicatiestocks volgen we op de voet. Onze aankoopdienst, magazijn en apotheek doen alle inspanningen om de stock af te stemmen op de te verwachte verbruiken. Ziekenhuishygiëne geeft advies over alternatieve beschermingsmiddelen die overwogen worden.

Zo is de beschikbaarheid van verzorgingsmaskers voor onze zorgverleners al meer onder controle. Dit betekent ook dat we de productie van home-made maskers (gebruikt door niet-zorgprofessionals) op een lager tempo hebben gezet. De zgn. FFP2 maskers blijven een aandachtspunt.

Een nieuw kritisch gegeven zijn de beschermjassen voor onze medewerkers. Ook hier werken we proactief: in afwachting van voldoende beschikbaarheid op de markt verzekeren we deze noodzakelijke bescherming voor onze artsen en verpleegkundigen door zelfproductie van beschermjassen in ons naaiatelier en in samenwerking met een beschutte werkplek, en door aankoop van polyester jassen die we zelf wassen. Dit alles onder het wakende oog van de dienst ziekenhuishygiëne.

Veel waardering vanuit bevolking

Dagelijks krijgen we vele schenkingen van persoonlijk beschermingsmateriaal van bedrijven en particulieren. Mensen komen ook spontaan geschenken (koekjes, kaartjes, bloemen, …) brengen voor onze medewerkers. Geschenken worden onder alle medewerkers verdeeld. Recent werd los van het ziekenhuis ook een actie opgestart voor financiële giften.

De vele steunbetuigingen via sociale media, de schenkingen en vrijwilligers die zich aanbieden zijn een enorme steun voor onze medewerkers en patiënten.

Informatie naar patiënten, bezoekers en bevolking

Bijzondere maatregelen Coronavirus COVID-19 AZ Sint-Maarten
https://www.azsintmaarten.be/nieuws/bijzondere-maatregelen-coronavirus-covid-19

Tekort beschermingsmateriaal: hoe kan jij ons écht helpen?
https://www.azsintmaarten.be/nieuws/tekort-beschermingsmateriaal-hoe-kan-jij-ons-echt-helpen

Aflever- en ophaalservice voor familie en mantelzorgers
https://www.azsintmaarten.be/nieuws/aflever-en-ophaalservice-voor-familie-en-mantelzorgers

Een brief of tekening sturen aan een opgenomen familielid, vriend(in) of kennis
https://www.azsintmaarten.be/tekening-brief-insturen

Vrijwillige ondersteuning Coronacrisis
https://www.azsintmaarten.be/aanmelding-vrijwilliger-covid-19